Szukasz specjalisty?

Nasze Centrum Medyczne zatrudnia najlepszych lekarzy specjalistów. Dysponujemy również najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

(opracowane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością MRUKMED.
 2. MRUKMED udostępnia dokumentację medyczną:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • uprawnionym lub upoważnionym organom.
 1. Dokumentacja może zostać udostępniona:
 • do wglądu na miejscu (również do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego, pielęgniarki oddziałowej, innej pielęgniarki lub sekretarki, rejestratorki medycznej (dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej), z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kserokopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych,
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (istotne jest ustalenie terminu zwrotu), jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (w takiej sytuacji wydając oryginał wykonujemy kserokopię dokumentacji).
 1. Dokumentacja udostępniana jest na ustny, pisemny, elektroniczny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub podmiotom oraz organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii, wyciągu, odpisu MRUKMED pobiera opłatę wg ustalonego cennika/w wysokości 30 groszy za stronę.
 3. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej pacjenta udostępniania jest pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta - bezpłatnie. Bezpłatna kopia dotyczy tylko dokumentów udostępnianych po raz pierwszy. Przy następnym udostępnianiu tych samych dokumentów MRUKMED pobiera stosowną opłatę wg ustalonego cennika/ w wysokości 30 groszy za stronę.
 4. W przypadku zgonu pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym jak również każdej osobie bliskiej lub osobie wskazanej przez pacjenta) chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
Trusted Site Seal
SSL Certificate