Badania kliniczne

NZOZ Mrukmed jest jednym z głównych ośrodków badań klinicznych z zakresu onkologii w województwie podkarpackim, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

Badania kliniczne z aktywną rekrutacją

 

  1. rtg doctorWieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo canakinumabu wobec placebo w leczeniu adiuwantowym u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) w stadiach II-IIIA i IIIB (T>5cm N2) (wg AJCC/UICC v. 8), po radykalnej resekcji (R0).

  1. Otwarte, wieloośrodkowe, jednoramienne badanie fazy IIIB oceniające bezpieczeństwo stosowania Atezolizumabu (TECENTRIQ) w skojarzeniu z nab-paklitakselem lub paklitakselem w leczeniu nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi

  1. Wieloośrodkowe badanie fazy II, prowadzone w grupach równoległych jako próba otwarta z randomizacją mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doustnego preparatu AZD9833 w porównaniu do fulwestrantu u kobiet z zaawansowanym ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi.

  1. Zasadnicze, randomizowane otwarte badanie stosowania pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields, 150kHz) w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem w leczeniu pierwszego rzutu lokalnie zaawansowanego gruczolakoraka trzustki.

  1. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania alpelisibu (BYL719) w skojarzeniu z nab-paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi, u których występuje mutacja w obrębie katalitycznej podjednostki alfa kinazy 3-fosfoinozytolu (PIK3CA) lub utrata białka PTEN (ang. phosphatase and tensin homolog) bez mutacji w genie PIK3CA.

  1. Badanie II/III fazy mające na celu ocenę Margetuksymabu w skojarzeniu z INCMGA00012 i chemioterapią lub preparatu MGD013 z chemioterapią u pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym, wcześniej nieleczonym, HER2-dodatnim nowotworem żołądka lub nowotworem wpustu żołądka.

Trusted Site Seal
SSL Certificate